Φορείς εργασίας

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού, Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Ν.Π.Ι.Δ., Δημοτικές Επιχειρήσεις, Οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Σχολικές Μονάδες, ΚΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Οργανισμούς και Σωματεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Ιστορικά Αρχεία, Πολιτιστικούς Φορείς, Εκδοτικούς Οίκους, Χρηματιστηριακές Εταιρείες, Λογιστικά Γραφεία, Κτηνοτροφικές Μονάδες, Εταιρείες Μελετών, Εταιρείες Πληροφορικής, Τεχνικά Γραφεία, Κατασκευαστικές Εταιρείες, Βιομηχανίες, Επιμελητήρια, Εφημερίδες, Ραδιόφωνα, Μεταλλευτικές Εταιρείες, κ.α.

Ο φορέας απασχόλησης υποχρεούται:

  1. Να τοποθετήσει τον ασκούμενο φοιτητή/φοιτήτρια σε θέση Πρακτικής Άσκησης και στον τομέα που έχει δηλώσει στην εκδήλωση ενδιαφέροντος του.
  2. Να εξασφαλίσει χώρο εργασίας και να αναθέσει καθήκοντα στους ασκούμενους με βάση το αντικείμενο σπουδών τους.
  3. Να αποστείλει τις απαραίτητες φόρμες (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) για την έναρξη και τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης.
  4. Να αναθέσει σε ένα στέλεχος της εταιρείας την επίβλεψη του ασκούμενου φοιτητή, ο οποίος θα πρέπει:
  5. να εκπαιδεύσει το φοιτητή, πάνω στον τομέα που συνάδει με το αντικείμενο σπουδών του, αφιερώνοντάς του τον απαιτούμενο χρόνο,
  6. να επιλύσει τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με τον επόπτη καθηγητή,
  7. να συμπληρώσει τα απαραίτητα έντυπα, που αφορούν την αξιολόγηση του ασκούμενου, για την ανατροφοδότηση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.