Τμήματα

Συμμετέχοντα Τμήματα

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο η Πρακτική Άσκηση αφορά σε εννιά (9)  συνολικά προπτυχιακά Τμήματα.

Αξιοποιώντας την εμπειρία που απέκτησαν από την υλοποίηση των τριών Φάσεων του ΕΠΕΑΕΚ (1996-2007), τα Τμήματα επωφελούνται από το νέο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013» που προβλέπει τη δημιουργία Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και προωθεί την ανάπτυξη κοινών συστημάτων παρακολούθησης, εποπτείας και αξιολόγησης, τη δικτύωση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επαγγελματικές και κοινωνικές οργανώσεις, και τη συνέργεια και συμπληρωματικότητα τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλες Πανεπιστημιακές Δομές, όπως τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, το Γραφείο Διασύνδεσης, η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, το Γραφείο Διαμεσολάβησης.
Τα Τμήματα που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές/ριές τους στο πλαίσιο του «ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013» είναι:

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Τμήμα Ψυχολογίας

Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας