Έργο Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Κύριο έργο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι ο συντονισμόpraktiki-askisiς του σχεδιασμού και της υλοποίησης των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων, η συνέργεια με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και τις υπόλοιπες Δομές του Πάντειου Πανεπιστημίου, η ανταπόκριση της Πρακτικής Άσκησης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η αμφίδρομη επικοινωνία με τον παραγωγικό ιστό.
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου δημιουργεί δίαυλο σταθερής επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για την ευκολότερη ένταξη των φοιτητών/ριών στο παραγωγικό σύστημα της χώρας και την καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων που αποκτούν στο Πανεπιστήμιο. Το Γραφείο στοχεύει στην ανάπτυξη κινήτρων, τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσότερων φορέων υποδοχής Πρακτικής Άσκησης.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Παντείου Πανεπιστημίου λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2010 υπό την αιγίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. και εξυπηρετεί τις ανάγκες της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Παντείου Πανεπιστημίου».


Υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π.Εκ.Δι.Βι.Μ) 2007-2013», Άξονας προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).